3.Khách sạn Hạ Long - Tuần Châu - Cát Bà


Khách sạn Hữu Nghị 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. 

Tel:             (84-33) 846 314

Fax:            (84-33) 845 182

Số phòng:   18

Khách sạn Kiều Anh 

Tổ 3, Khu, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 382

Số phòng:   15 

Khách sạn Kim Cương 

46 - 48 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 808

Số phòng:   15

Khách sạn Linh Đan 

Tổ 12, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 025

Fax:            (84-33) 844 412

Số phòng:   18 

Khách sạn Mai Oanh 

20 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 194

Số phòng:   10

Giá (US$):   8

Khách sạn Mạnh Cường 

79 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 342

Số phòng:   12 

Khách sạn Minh Trang 

102 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 379

Fax:            (84-33) 846 179

Số phòng:   11

Khách sạn Mithrin  ****

Đường Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 090

Fax:            (84-33) 841 770

Số phòng:   88 

Khách sạn Nam Phương 

42 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 454

Fax:            (84-33) 845 454

Số phòng:   12 

Khách sạn Nàng Hương 

59 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 400

Fax:            (84-33) 846 226

Số phòng:   12

Khách sạn Ngọc Lan 

Tổ 4, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 954

Fax:            (84-33) 844 955

Số phòng:   25

Khách sạn Ngọc Mai 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 123

Fax:            (84-33) 847 868

Số phòng:   36

Khách sạn Ngọc Phượng 

59 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 653

Số phòng:   18

Khách sạn Nữ Hoàng (VOSA Quảng Ninh) 

70 Lê Thánh Tông, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 826 383/ 826 193

Số phòng:   10

Khách sạn Phương Nam 

11 Lê Thánh Tông, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 827 242

Số phòng:   20

Khách sạn Phượng Vĩ 

25 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 595

Số phòng:   12 

Khách sạn Quang Linh 

63 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 379

Fax:            (84-33) 845 017

Số phòng:   16

Khách sạn Quốc Cường 

48 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 743

Số phòng:   13

Giá (US$):   8

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 845/48 - 844 802/05

Số phòng:   228

Khách sạn Sao Biển 

Tổ 19, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 448

Fax:            (84-33) 844 448

Số phòng:   23

Khách sạn Sao Mai 

88 Vườn Đào, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 256

Số phòng:   36

Giá (US$):   10

Khách sạn Suối Mây 

8 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 473

Fax:            (84-33) 846 473

Số phòng:   20 

Khách sạn Suối Mơ  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 072/ 846 381

Fax:            (84-33) 846 729

Số phòng:   45

Khách sạn Thái Hà 

58 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 851

Fax:            (84-33) 846 850

Số phòng:   29

Khách sạn Thái Hoa 

264 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 477

Số phòng:   14

Giá (US$):   10

Khách sạn Thăng Long 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 458

Số phòng:   41