Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Tuyên Quang

 
Khách sạn Bắc Kạn
Địa chỉ : Tổ 8b P.Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873796
Khách sạn Anh Thư

Địa chỉ : Tổ 11c P.Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6256666

Khách sạn Thiên Ân 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3812468

Khách sạn Hoa Hồng 
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870429

Khách sạn Đức Nguyệt 
Địa chỉ : Tổ 10b P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870366

Khách sạn Chiến Linh 
Địa chỉ : Tổ 6. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872670

Khách sạn Long Ngọc 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870266

Khách sạn ThanhThanh 
Địa chỉ : Tổ 2. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870100

Khách sạn Đông Ngọc 
Địa chỉ : Tổ 7. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872179

Khách sạn Quân Đội 
Địa chỉ : Tổ 7b P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912740999

Khách sạn Phú Luyến
Địa chỉ : 46 Trần Hưng Đạo, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875839 – 0943 628349 – 0915 204376

Nhà nghỉ Trung Dung 
Địa chỉ : Tổ 2. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3877357

Nhà nghỉ Ngọc Thúy 
Địa chỉ : Tổ 6 P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871078

Nhà nghỉ Quỳnh Mai 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870451

Nhà nghỉ Thanh Hằng 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871611

Nhà nghỉ Thành Nhơn 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870432

Nhà nghỉ Thế Sơn 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870617

Nhà nghỉ  Hồng Hiền 
Địa chỉ : Tổ 1. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871035

Nhà nghỉ Thu Cúc 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871881

Nhà nghỉ Phúc Bổng 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870888

Nhà nghỉ Quỳnh Trang 
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871707

Nhà nghỉ  Hoa Bằng Lăng 
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871071

Nhà nghỉ Mai Dung 
Địa chỉ : Tổ 9b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871071

Nhà nghỉ Hương Thu 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870221

Nhà nghỉ Đức Chung 
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870213

Nhà nghỉ Duy Linh 
Địa chỉ : Tổ 11c. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871097

Nhà nghỉ Thu Hiền 
Địa chỉ : Tổ 7b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870700

Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : Số 40 tổ 9B, phường Đức Xuân, Tx Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3810488

Nhà nghỉ Nhà nghỉ 88 
Địa chỉ : Tổ 7b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3877088

Nhà nghỉ Cương Phượng 
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 387115

Nhà nghỉ Thành Hưng 
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870388

Nhà nghỉ Đông Á 
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 2240838

Nhà nghỉ Hoàng Mai 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873206

Nhà nghỉ Vũ Hoàng 
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875359

Nhà nghỉ Vân Anh 
Địa chỉ : Tổ 7. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870471

Nhà nghỉ Phượng Hạnh 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 387552

Nhà nghỉ Oanh Thảo 
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3811288

Nhà nghỉ Phương Linh 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870483

Nhà nghỉ Trần Trung 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0942 98098

Nhà nghỉ Chinh Anh 
Địa chỉ : Tổ 5. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0984 993579

Nhà nghỉ Minh Sỏi 
Địa chỉ : Tổ 2. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870023

Nhà nghỉ Toàn Dân 
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870024

Nhà nghỉ Mai Thắng 
Địa chỉ : Tổ 11. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870234

Nhà nghỉ Điệp Chung 
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3280217

Nhà nghỉ Phương Thảo 
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875994

Nhà nghỉ Thuý Toàn 
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871078

Nhà nghỉ Tuyết Mai 
Địa chỉ : NamĐội Thân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871077

Nhà nghỉ Ngọc Lan 
Địa chỉ : Kh Thuổm,H.Tụng, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 972205300

Nhà nghỉ Quỳnh Mai 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870451

Nhà nghỉ Bắc Sơn 
Địa chỉ : Tổ 10. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870735

Nhà nghỉ Hương Trung 
Địa chỉ : Tổ 1. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871468

Nhà nghỉ Hoàng Doanh 
Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6211888

Nhà nghỉ Ngọc Sơn 
Địa chỉ : Tổ 11b. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871145

Nhà nghỉ Bích Liên 
Địa chỉ : Tổ 9a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870976

Nhà nghỉ Cường Lương 
Địa chỉ : Tổ 5. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3878605

Nhà nghỉ Thuỷ Mười 
Địa chỉ : Tổ 8b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0984 829666

Nhà nghỉ Tuấn Đào
Địa chỉ : Tổ 4. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870891

Nhà nghỉ Hoài Anh 
Địa chỉ : Tổ 6. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873783

Nhà nghỉ Huyền Trang 
Địa chỉ : Kh Thuổm, HTụng, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871985

Nhà nghỉ Tú Anh 
Địa chỉ : Tổ 8. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6252012

Nhà nghỉ Cảnh Thu 
Địa chỉ : Tổ 7. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0169 9020090

Nhà nghỉ Bằng Lăng 
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0167 6795193

Nhà nghỉ Nhung Tâm 
Địa chỉ : Tổ 9. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0169 9879392

Nhà nghỉ Vạn Lộc 
Địa chỉ : Tổ 4. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0977 559682

Nhà nghỉ Sông Cầu 
Địa chỉ : Tổ 1b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 4220225

Nhà nghỉ Chiều Xuân 
Địa chỉ : Tổ 9a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870301

Nhà nghỉ Phú Mỹ 
Địa chỉ : Tổ 11c. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870868

Nhà nghỉ Nhà nghỉ 99 
Địa chỉ : Tổ 9b. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3871177

Nhà nghỉ Bích Đào 
Địa chỉ : Tổ 9. P. Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 3728888

Nhà nghỉ Doanh Mận II 
Địa chỉ : Tổ 5. P Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3812555

Khách sạn Vườn Quốc Gia Ba Bể
Địa chỉ : Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912 267559

Khách sạn Điện Lực
Địa chỉ : Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 2242668

Khách sạn Bưu Điện 
Địa chỉ : Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894456 – 0912 190757

Khách sạn Trứ Điện
Địa chỉ : Xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894468 – 0982 006103

Nhà nghỉ An Thảo
Địa chỉ : Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894288

Nhà nghỉ Trứ Diện
Địa chỉ : Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0982 006103

Nhà nghỉ Huỳnh Len
Địa chỉ : Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0983025306

Nhà nghỉ Đức Khuyến
Địa chỉ : Pác Ngòi,  Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0989657710

Nhà nghỉ Hồng Vịnh 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894073

Nhà nghỉ Ông Toàn
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894067

Nhà nghỉ Duy Thơ
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01652022985

Nhà nghỉ Thế Sang 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6294106

Nhà nghỉ Huỳnh Hà
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894066

Nhà nghỉ Hoàng Họp 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01695420262

Nhà nghỉ Hoàng Nguyên 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01645852632

Nhà nghỉ Hoa Sơn 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894065

Nhà nghỉ Hoành Tứ 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894071

Nhà nghỉ Đạt Diễm 
Địa chỉ : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01668194383

Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ : Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0163 6798090

Nhà nghỉ Du Tư 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0947642292

Nhà nghỉ Minh Tân 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0946511966

Nhà nghỉ Hồng Sơn 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0916512001

Nhà nghỉ Suối Mơ 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3894049

Nhà nghỉ Thủy Tiên 
Địa chỉ : Bó Lù, NamMẫu
Điện thoại : 0281 3894094

Nhà nghỉ Hồng Gấm 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0987141315

Nhà nghỉ Thái Khuyên 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3507095

Nhà nghỉ Thuận Thơm 
Địa chỉ : Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01693468347

Nhà nghỉ Chi Hòa 
Địa chỉ : Bó Lù Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0915198915

Nhà nghỉ Nhật Quang 
Địa chỉ : Cốc Tộc Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 01665448407

Nhà nghỉ Ông Hiến 
Địa chỉ : Bản Cám, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 2212595

Khách sạn Hoa Sim
Địa chỉ : Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0987 835288

Khách sạn Thùy Dung
Địa chỉ : Tiểu khu 5, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0977168666

Khách sạn Phia Bioóc
Địa chỉ : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3876250

Khách sạn Thanh Tùng
Địa chỉ : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3876257

Khách sạn Báu Hiện
Địa chỉ : Tiểu khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0982 549666

Khách sạn Hoàng Cường
Địa chỉ : Tiểu khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3876936

Khách sạn Bưu Điện
Địa chỉ : Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281  3894455

Nhà nghỉ Trung Kiên
Địa chỉ : Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0129 4943056

Nhà nghỉ Tuấn Trường
Địa chỉ : Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912 455037

Nhà nghỉ Công Quỳnh
Địa chỉ : Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0Điện thoại : 0281  3876476

Nhà nghỉ Hải Yến
Địa chỉ : Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912 249279

Nhà nghỉ Nhật Nhật
Địa chỉ : Thôn Khuổi Sa, xã Tú Trĩ, Bạch Thông, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3850388

Nhà nghỉ Mạnh Kiên
Địa chỉ : Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3850015

Nhà nghỉ Kim Loan
Địa chỉ : Phố Chính, thị trấn Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3850144

Nhà nghỉ Như Ngọc
Địa chỉ : Phố Chính, thị trấn Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn
Điện thoại : 0974 144969

Nhà nghỉ Viên Ngọc
Địa chỉ : Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0914 405772

Nhà nghỉ Hùng Sơn 1
Địa chỉ : Tổ 4, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3882186

Nhà nghỉ Hùng Sơn 2
Địa chỉ : Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0977 104668

Nhà nghỉ Đức Lộc
Địa chỉ : Tổ 4, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 5004409

Nhà nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ : Tổ 6B, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3844345

Nhà nghỉ 555
Địa chỉ : Tổ 10, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0986 792299

Nhà nghỉ Lâm Sơn
Địa chỉ : Tổ 11, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3882217

Nhà nghỉ Tiến Chinh
Địa chỉ : Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3864030

Nhà nghỉ Thảo Nguyên
Địa chỉ : Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0164 5272042

Nhà nghỉ Hoàng Linh
Địa chỉ : xã Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 2215350

Nhà nghỉ Hoàng Nga
Địa chỉ : Nà Khon, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0919 868528

Nhà nghỉ Bình Minh
Địa chỉ : Cốc Po, Thanh Bình, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0168 6417287

Nhà nghỉ Đình Chinh
Địa chỉ : Cốc Po, Thanh Bình, Chợ Mới, Bắc Kạn
Điện thoại : 0974 608024

Nhà nghỉ Năm Sen
Địa chỉ : Thôn Pàn Pái, Thị trấn Yên Lạc, Na Rì- Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3884119

Nhà nghỉ Thường Thu
Địa chỉ : Thôn Hát Deng, Thị trấn Yên Lạc, Na Rì- Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3884251

Nhà nghỉ Toàn Vui
Địa chỉ : Thôn Nà Đăng, Thị trấn Yên Lạc, Na Rì- Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6274275

Nhà nghỉ Hiệp Bang
Địa chỉ : Thôn Hát Deng, Thị trấn Yên Lạc, Na Rì- Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3884135

Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Địa chỉ : Khu chợ A, Côn Minh, Na Rì, Bắc Kạn
Điện thoại : 0984 547758

Nhà nghỉ Trung Đức
Địa chỉ : Khu 1, xã Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3874237

Nhà nghỉ Hải Yến
Địa chỉ : Khu 2, xã Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3874826

Nhà nghỉ Hải Châu
Địa chỉ : xã Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0945 243797

Nhà nghỉ Thùy Linh
Địa chỉ : xã Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912 441958

Nhà nghỉ Quách Quyến
Địa chỉ : Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893374

Nhà nghỉ Đại Đức
Địa chỉ : Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893169

Nhà nghỉ Thuận Hoàn
Địa chỉ : Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893224

Nhà nghỉ Ma Thế Tính
Địa chỉ : Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893077

Nhà nghỉ Diễm Quỳnh
Địa chỉ : Thôn Phiêng Mỵ, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893319

Nhà nghỉ Mạnh Cường
Địa chỉ : Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0915 600316

Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Địa chỉ : Thôn Nà Coóc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0983 260035

Nhà nghỉ Nguyễn Tuyến
Địa chỉ : Thôn Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3893065Comments