4.Khách sạn Hạ Long - Tuần Châu - Cát Bà


Khách sạn Thăng Long 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 458

Fax:            (84-33) 845 744

Số phòng:   41

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Thanh An 

100 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 959

Fax:            (84-33) 846 959

Số phòng:   22

Giá (US$):   10

Khách sạn Thanh Bình 

Tổ 9, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 592

Số phòng:   20

Giá (US$):   6-10

 

Khách sạn Thành Công 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 972

Fax:            (84-33) 846 972

Số phòng:   14

Giá (US$):   10-12

Khách sạn Thành Đông 

63 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 268

Số phòng:   9

Giá (US$):   8-10

 

Khách sạn Thanh Nhàn 

Tổ 9, Khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 974

Fax:            (84-33) 846 194

Số phòng:   18

Giá (US$):   10++

Khách sạn Thanh Niên 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 715

Fax:            (84-33) 845 739

Số phòng:   14

Giá (US$):   12

Khách sạn Thế Kỷ Mới 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 688

Fax:            (84-33) 844 314

Số phòng:   12

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Thiên Trang 

19 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 634

Số phòng:   8

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Thôn Vỹ 

106 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 463

Số phòng:   14

Giá (US$):   5-7

 


Khách sạn Thương Trang 

Tổ 12 Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 466

Fax:            (84-33) 846 806

Số phòng:   12

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Thùy Dương 

20 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 137

Số phòng:   12

Giá (US$):   10-12

 

Khách sạn Tiên Long 

Đường Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 372

Fax:            (84-33) 844 268

Số phòng:   40

Giá (US$):   8-20

Khách sạn Tommy 

Tổ 3, Khu 2A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 834

Số phòng:   12

Giá (US$):   10

 

Khách sạn Trống Vàng (Lecoq) 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 146/ 844 148

Fax:            (84-33) 844 147

Số phòng:   18

Giá (US$):   15-22

Khách sạn Tuấn Thanh 

Tổ 11, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 477

Số phòng:   10

Giá (US$):   7-8


Khách sạn Vân Anh 

Tổ 6, Khu 1, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 618

Fax:            (84-33) 847 618

Số phòng:   15

Giá (US$):   8

Khách sạn Vân Hải  **

32 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 403

Fax:            (84-33) 846 115

Số phòng:   67

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Vân Hải II  ***

8 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 834

Fax:            (84-33) 846 115

Số phòng:   80

Khách sạn Vân Long 

Tổ 12, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 331

Số phòng:   15

Giá (US$):   8-10