Tuyến tàu lửa Hà Nội - Nam Ninh

KẾ HOẠCH CHẠY TÀU KHÁCH QUỐC TẾ GIA LÂM - NAM NINH

Kể từ ngày 01/01/09, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày tàu khách Quốc Tế Hà Nội - Nam Ninh giữa Nam Ninh (Trung Quốc) và Gia Lâm (Việt Nam)

- Mác tàu:

Từ Nam Ninh đi Gia Lâm: mang mác hiệu MR2.

Từ Gia Lâm đi Nam Ninh: mang mác hiệu MR1.

- Các ga dừng đón tiễn khách: Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng ( Việt Nam ); Bằng Tường, Sủng Tả, Nam Ninh (Trung Quốc ).

Bảng giờ tàu khách Quốc Tế Gia Lâm ( Việt Nam )- Nam Ninh ( Trung Quốc )

TÀU MR1 - T8702

TÀU MR2 - T8701

Tên Ga

Giờ đến

Giờ đi

Tên Ga

Giờ đến

Giờ đi

GIA LÂM

21.40

NAM NINH

18.20

BẮC GIANG

22.39

22.42

SÙNG TẢ

20.14

20.20

ĐỒNG ĐĂNG

02.00

03.00

BẰNG TƯỜNG

22.11

23.41

BẰNG TƯỜNG

04.41

06.31

ĐỒNG ĐĂNG

23.22

0.22

SÙNG TẢ

08.10

08.16

BẮC GIANG

03.40

03.43

NAM NINH

10.25

GIA LÂM

04.45

Ghi chú: Giờ chạy tại các ga trên tính theo giờ Việt Nam.

 

CHẠY TÀU LVQT HÀ NỘI - BẮC KINH

Đường sắt Việt nam tổ chức chuyên chở hành khách LVQT đến các ga trên đường sắt Trung Quốc bằng tàu M1.

- Tàu M1 chạy Hà Nội - Bắc Kinh thứ 3, thứ 6 hàng tuần ;  tàu T6 vào thứ 5, Chủ nhật hàng tuần

- Tàu T5 chạy Bắc kinh - Hà Nội thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần ; tàu M2 vào thứ 3, thứ 7 hàng tuần.

Bảng giờ tàu LVQT Hà Nội - Bắc Kinh

GIỜ TÀU

TÀU M1 - T8706 - T6

TÀU M2 - T8705 - T5

Tên Ga

Giờ đến

Giờ đi

Tên Ga

Giờ đến

Giờ đi

HÀ NỘI

18.30

BẮC KINH

15.45

ĐỒNG ĐĂNG

22.40

23.59

TRỊNH CHÂU

22.06

22.16

BẰNG TƯỜNG

1.41

3.25

TRƯỜNG SA

06.46

06.54

NAM NINH

6.30

8.30

HOÀNH DƯƠNG

08.45

09.00

QUẾ LÂM

13.21

13.28

QUẾ LÂM

14.21

14.29

HOÀNG DƯƠNG

18.30

18.42

NAM NINH

20.15

21.15

TRƯỜNG SA

20.32

20.40

BẰNG TƯỜNG

0.54

2.40

TRỊNH CHÂU

5.23

6.29

ĐỒNG ĐĂNG

2.21

3.50

BẮC KINH

12.08

HÀ NỘI

08.10

 Tại các ga của Việt nam theo giờ Hà Nội, tại các ga của Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh


Comments